สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้ร่วมดำริจัดงาน "Innovative School Summit 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก Designing New Environments to support Quality in Education ซึ่งแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาครูใน ศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องดำเนินการทั้งด้านนโยบายและด้านการพัฒนาตนเองของครูควบคู่กันไป กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกันหาทาง ลดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาครูจึงจะทำให้ครูเป็นครูยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้

วัตถุประสงค์


 • เพื่อการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและกำหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความสามรรถในการวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม
 • เพื่อยกระดับบทบาทของครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน ให้ก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21
 • เพื่อสร้างให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็งในตัวผู้เรียน เป็นต้น
 • ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพื่อนำไปใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้
 • สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รูปแบบการจัดงาน


 1. Exhibition and Showcase
 2. Conference and Keynote
 3. Focus Group : Planfocus group Change Leadership
 4. Focus Group : Innovative Teacher
 5. Dual Vocational Training
 6. Networking Function

กลุ่มเป้าหมาย


 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 31,286 แห่ง
 • โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 438 แห่ง
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3,709 แห่ง
 • ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,292 แห่ง
 • ครูแกนนำทำสื่อการเรียนการสอนด้วย ICT

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


การยกระดับของวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สอน (Instructor) โดยสามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent) ภายใต้การยกระดับนี้บทบาทของครูจากยุคสมัยก่อนจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นครูในโลกยุคใหม่ที่มีความรอบรู้มากกว่าการเป็นผู้ดูแลรายวิชาที่สอนเท่านั้น ซึ่งความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน โปรแกรมประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมไปถึงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ สื่อภาพและเสียง วิดิทัศน์ ข่าวและประเด็นที่เป็นที่สนใจเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับนักเรียนเพิ่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป


สนับสนุนการจัดงานโดย

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
 • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธาน)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรรมการ)
คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : Info@absolutealliances.com
เว็บไซต์ : www.innovative-schoolsummit.com/
© Copyright 2019 Innovative School Summit 2018 - All Right Reserved.